Політика конфіденційності для водіїв

Інформаційно-диспетчерська служба платформи «Sprut», іменована надалі - «СТОРОНА 1», яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, з одного боку, та будь-яка фізична або юридична особа, що іменується у подальшому - «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) дану Публічну оферту про надання інформаційних послуг (далі - Договір), з іншого боку, разом іменовані - «СТОРОНИ», а кожен окремо - «СТОРОНА 1» та «СТОРОНА 2», уклали цей Договір про наступне:

Преамбула

 1. Дана інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти Договір про надання інформаційних послуг. Зазначений Договір є публічним, відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України.
 2. Договір встановлює загальні умови і порядок, згідно з яким СТОРОНА 2 отримує від СТОРОНИ 1 Послуги, зазначені в п.1.7. даної угоди.
 3. Повним і беззастережним прийняттям умов публічного Договору є факт здійснення СТОРОНОЮ 2 платежу в рахунок оплати інформаційних послуг.
 4. СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків з моменту його акцепту і проведення оплати за надані послуги.
 5. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови СТОРІН від використання Послуг, які надаються СТОРОНОЮ 1.
 6. Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена та згодна з його умовами. Також, укладенням цього Договору, СТОРОНА 2 підтверджує, що обсяг прав СТОРОНИ 1, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» їй відома і зрозуміла.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

1.1. Акцепт - повне, безумовне ТА беззастережне прийняття СТОРОНОЮ 2 умов Публічної оферти. Здійсненням акцепту Публічної оферти СТОРОНА 2 підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Договору, а також своє волевиявлення про приєднання до Договору. Акцепт може бути здійснений в такий спосіб:

 • перерахування грошових коштів на банківський рахунок СТОРОНИ 1 в якості оплати за інформаційні послуги.

1.2. Веб-сайт - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: www.sprut.ua.

1.3. Замовлення - доручення на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом і їх багажу при необхідності, структуроване по необхідним реквізитам: маршрут, час подачі автомобіля, тип автомобіля, вартість перевезення і т.д.

1.4. Інформаційно-диспетчерська служба платформи «Sprut» - це взаємопов'язана сукупність комп'ютерних програм, електронних даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, призначених для збору, обробки, розподілу, зберігання, надання інформації про замовлення послуг з перевезення пасажирів, що надійшли СТОРОНІ 1 від клієнтів і розрахунку вартості таких послуг.

1.5. Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років або юридична особа, яка здійснила Замовлення послуги з перевезення пасажирів за допомогою Мобільного додатку «Sprut» або веб-сайту: www.sprut.ua.

1.6. Публічна оферта - пропозиція СТОРОНИ 1, розміщена на веб-сайті Сторони 1 та адресована невизначеному колу фізичних або юридичних осіб укласти цей Договір на певних умовах, шляхом його акцепту.

1.7. Послуги - інформаційні послуги з надання доступу до інформаційно-диспетчерської служби платформи «Sprut» за допомогою мобільного додатку "Sprut Driver", що дозволяє отримати інформацію про замовлення, а також організувати комунікації між СТОРОНОЮ 2 і Користувачем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. За даним договором СТОРОНА 1 надає СТОРОНІ 2 інформаційні послуги з надання доступу до сервісу платформи «Sprut», за допомогою якого СТОРОНА 2 отримує доступ до інформації про замовлення клієнтів та на свій розсуд вирішує питання брати чи не брати інформацію СТОРОНИ 1 з перевезення пасажирів. У разі прийняття СТОРОНОЮ 2 Замовлення, остання зобов'язується оплатити СТОРОНІ 1 передбачену цим Договором грошову винагороду.

2.2. Інформація, яка надається СТОРОНОЮ 1, пов'язана з наданням транспортних послуг з перевезення пасажирів СТОРОНОЮ 2, може містити:

 • відомості про наявність Замовлень на перевезення пасажирів;
 • адресу початкового і кінцевого пункту перевезення пасажирів;
 • кількість пасажирів;
 • час подачі автомобіля, тип автомобіля;
 • вартість замовлення;
 • додаткові вимоги (водій не курить, тиха музика, перевезення тварин, кондиціонер і т.д.).

2.3. Послуги за цим Договором не є послугами зв'язку. Для здійснення передачі даних і інформації в рамках цього Договору, СТОРОНИ за свій рахунок залучають третіх осіб, що надають послуги зв'язку.

2.4. Повним і беззастережним Акцептом Публічної оферти відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України є факт здійснення СТОРОНОЮ 2 платежу у рахунок оплати за Послуги СТОРОНІ 1.

2.5. Момент акцепту публічної оферти, що визначений п.2.3. цього Договору, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору, який був би підписаний Сторонами.

3. Права та обов'язки сторін.

3.1. Права СТОРОНИ 1.

    3.1.1. Перевіряти дотримання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору.

    3.1.2. У разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору, вимагати усунення порушень.

    3.1.3. Відмовити СТОРОНІ 2 у підписані цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку та без попередження, у разі недотримання або порушення СТОРОНОЮ 2 Умов співпраці, розміщених на Веб-сайті.

    3.1.4. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі вчинення СТОРОНОЮ 2 шахрайських та/або інших дій, що порушують законодавство України.

3.2. Обов'язки СТОРОНИ 1.

    3.2.1. Надати СТОРОНІ 2 відповідні технічні можливості для доступу до ресурсів сервісу платформи «Sprut» з будь-якого електронного пристрою (мобільний телефон, комп'ютер, планшет) для отримання інформації про замовлення та можливість зареєструвати особистий кабінет.

    3.2.2. Вимагати дотримання СТОРОНОЮ 2 належного рівня обслуговування пасажирів.

    3.2.3. Інформувати СТОРОНУ 2 про зміни умов даного Договору через публікацію в мережі інтернет на Веб-сайті www.sprut.ua не менше ніж за один календарний день до дати вступу в силу даних змін;

3.3. Права СТОРОНИ 2.

    3.3.1. Користуватися інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1 шляхом отримання доступу до ресурсів сервісу платформи «Sprut».

    3.3.2. Отримувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз'яснення, пов'язані з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

3.4. Обов'язки СТОРОНИ 2.

    3.4.1. Користуватися послугами СТОРОНИ 1.

    3.4.2. Оформити всі необхідні дозвільні документи, визначені законодавством України про надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковим автотранспортом.

    3.4.3. Дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством України.

    3.4.4. Виконувати усі прийняті ним замовлення.

    3.4.5. Проводити технічне обслуговування автомобіля.

    3.4.6. Не передавати ні право, ні можливість доступу до інформації, що надається третім особам.

    3.4.7. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати інформаційні послуги СТОРОНИ 1.

    3.4.8. Надавати СТОРОНІ 1 усю необхідну інформацію, пов'язану з виконанням умов цього Договору.

    3.4.9. СТОРОНА 2 погоджується з тим, що відносини, які виникли на підставі даного Договору з СТОРОНОЮ 1, ні в якій мірі не є трудовими, а дана діяльність по перевезенню пасажирів з використанням програмного забезпечення платформи «Sprut», здійснюється у вільний від основної трудової діяльності час - СТОРОНА 2 самостійно визначає графік роботи, кількість виконуваних замовлень своїх клієнтів.

    3.4.10. Послуги, які надаються клієнтам СТОРОНОЮ 2, надає безпосередньо СТОРОНА 2. СТОРОНА 1 клієнтам послуги не надає та відповідальності за них не несе. Всю відповідальність за якість та своєчасність надання послуг клієнтам несе безпосередньо СТОРОНА 2. СТОРОНА 1 ніякої відповідальності перед клієнтами СТОРОНИ 2 не несе, оскільки ніяк не бере участі у наданні цих послуг.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ.

4.1. Розмір оплати за надання Послуг становить від 9% до 12% від вартості замовлення пасажирських перевезень за інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1.

4.2. Оплата послуг СТОРОНИ 1 здійснюється СТОРОНОЮ 2 через платіжні термінали.

4.3. Клієнт може здійснювати онлайн-оплату за поїздки банківською картою, прив'язавши її до мобільного додатку для замовлення таксі «Sprut». В цьому випадку гроші за безготівкові Замовлення автоматично зараховуються на рахунок СТОРОНИ 2.

5. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ.

5.1. Публічна оферта вступає в силу з моменту розміщення у мережі Інтернет на Веб-сайті СТОРОНИ 1 та діє до моменту відкликання.

5.2. СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Усі зміни у цьому Договорі, нова редакція Договору вступають у силу з моменту їх публікації на Веб-сайті.

5.3. Цей Договір укладено на невизначений термін. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку або за взаємною згодою обох сторін, або за рішенням суду при істотних неодноразових порушеннях однієї зі сторін своїх обов'язків.

5.4. У разі, якщо протягом 3 (трьох) місяців з моменту останньої оплати Послуг СТОРОНА 2 не здійснила більше будь-якої оплати, цей Договір вважається припиненим. Зазначене положення не позбавляє права СТОРОНИ 2 звернутися до СТОРОНИ 1 з метою укладення нового Договору у майбутньому.

5.5. Припинення Договору на будь-якої підстави, не звільняє СТОРОНУ 2 від відповідальності за порушення умов Договору, що виникли протягом терміну його дії.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, положень або умов цього Договору СТОРОНИ несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цим Договором.

6.2. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов'язання по здійсненню будь-якого платежу, СТОРОНА 1 має право вимагати від СТОРОНИ 2, а остання зобов'язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від СТОРОНИ 1 повідомлення про сплату, виплатити на користь СТОРОНИ 1 штрафні санкції (пеню) в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення.

6.3. СТОРОНА 2 особисто несе адміністративну, кримінальну, матеріальну відповідальність за порушення чинного законодавства України та будь-які порушення, пошкодження, завдані збитки при наданні послуги з перевезення пасажирів та багажу перед клієнтами та/або третіми особами.

6.4. СТОРОНА 1 не відповідає за наслідки неповноти та/або недостовірності інформації замовлення, що надійшла від клієнта.

6.5. Якщо СТОРОНА 2 завищує вартість перевезення, зазначеної у замовленні, СТОРОНА 1 має право стягнути з СТОРОНИ 2 штраф у розмірі, який перевищує вартість перевезення, зазначеної в замовленні.

6.6. Усі скарги та претензії, які виникають в будь-якому відношенні за наданими послугами з перевезеннями на замовлення, які забезпечує СТОРОНА 2 за допомогою інформаційної підтримки СТОРОНИ 1, приймаються та розглядаються СТОРОНАМИ. У разі, якщо після розгляду скарг та претензій клієнтів виявиться, що СТОРОНА 2 є винною стосовно якості надання послуг з перевезень на замовлення, у цьому випадку СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за порушення якості надання послуг з перевезення на замовлення, які виникли з її вини.

6.7. СТОРОНИ зобов'язуються вживати необхідних заходів для того, щоб будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, що виникають у міру виконання зобов'язань за цим Договором, були врегульовані шляхом переговорів.

7. ФОРС МАЖОР.

7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.

7.2. До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись тільки цим, відносяться: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув, епідемія та інші природні явища і стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої у роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору тощо.

8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

8.1. Відповідно до умов цього Договору СТОРОНИ зобов'язуються тримати конфіденційною будь-яку інформацію (документи або інше), отриману від іншої СТОРОНИ або особи, уповноваженої діяти від такої СТОРОНИ, у письмовій або іншій формі та містить умови цього Договору, стосується наданих послуг, а також будь-яку іншу комерційну інформацію будь-який зі сторін цього Договору (далі - Конфіденційна інформація). За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, положень або умов цього Договору СТОРОНИ несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цим Договором.

8.2. Така Конфіденційна інформація не повинна бути розголошена третім особам, крім працівників, аудиторів, адвокатів, бухгалтерів та інших радників СТОРІН, за умови, що такі особи будуть ставитися до такої інформації як до конфіденційної. Це зобов'язання не впливає на обов'язок надавати інформацію на вимогу державних органів та інших установ, уповноважених законом на запит такої інформації. У такому випадку СТОРОНИ зобов'язані негайно повідомити про такі розголошення.

8.3. У разі порушення однією з сторін вимог п. 8.1., П. 8.2. цього Договору, винна СТОРОНА зобов'язана відшкодувати іншій СТОРОНІ у повному обсязі шкоду, заподіяну таким порушенням.

9. ІНШІ УМОВИ.

9.1. Даний Договір знаходиться у вільному доступі на Веб-сайті. Договір набуває чинності для СТОРОНИ 1 з моменту його публікації на Веб-сайті, для СТОРОНИ 2 - з моменту його Акцепту.

9.2. У випадках, не передбачених цим Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

9.3. Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла повноліття, володіє повною дієздатністю та правоздатністю. Договір може бути укладений з будь-яким юридичною особою, створеною відповідно до законодавства будь-якої держави або міжнародними нормами.

9.4. Місцем укладення цього Договору визнається місце знаходження СТОРОНИ 1.

9.5. Цей Договір не встановлює ніяких інших правовідносин (у тому числі трудових відносин) між СТОРОНОЮ 1 та СТОРОНОЮ 2, та/або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.

9.6. База даних формується у результаті надання послуг СТОРОНОЮ 1, є виключною власністю СТОРОНИ 1. СТОРОНА 2 не має на неї ніяких прав або повноважень, у тому числі щодо реєстрації бази даних, відповідно до чинного законодавства України.

9.7. Якщо будь-яке положення або умова цього Договору будуть визнані недійсними або не забезпеченими позовною давністю, усі інші положення та умови залишаються дійсними та забезпеченими позовною давністю. Усі такі недійсні або не забезпечені позовної давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю та відображати наміри сторін.

9.8. Цей Договір складений українською мовою, однак надається для ознайомлення російською та англійською мовами. У разі розбіжності оригінальної версії Договору українською мовою і версії Договору на іншій мові, у цьому випадку застосовуються положення оригінальної версії даного Договору - українською мовою.

Оновлена версія діє з 18/11/2020 року.